Conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15 I 1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, se li informa que la Sra. Gloria Montané Bombardo, titular de l’Oficina de Farmàcia numero 980 situada al carrer Barcelona, 219, 08201 de Sabadell, incorporarà les dades personals que es facilitin a traves de la pàgina web, als fitxers la titularitat dels quals pertany a l’esmentat professional, creats amb la finalitat de prestar l’atenció farmacèutica que se sol·liciti a traves de la pàgina web i que estan degudament inscrits davant l’Agenda Espanyola de Protecció de Dades.

Es poden exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i revocació per escrit davant la titular de l’oficina de farmàcia a l’adreça a dalt indicada.